OPERAT SZACUNKOWY:  http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9122/22/Soigniewa%20miejsce%20postojowe.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 19-11-2021 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Cystersów 14/21, 31-553 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758
      
Sygn.akt:  KM 656/19, GKM 175/20
 

                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Mróz Robert opisanej jako:
udział nr 13 w wysokości 1/16 w lokalu niemieszkalnym(garaż wielostanowiskowy)
nr 017 położony przy ul. Stoigniewa 27 w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00396270/0.

Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny nr 07 będący podziemnym garażem wielostanowiskowym, położonym w budynku nr 27 przy ul. Stoigniewa w Krakowie.

Udział w nieruchomości został  oszacowany  na kwotę: 35.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:  26.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz