Operat                     fhttp://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9129/22/Kobierzynska%20117Ag7A.pdf

 

Kobierzyńska 117
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 31.08.2023 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 354/21  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   Km 354/21
*3023083100407*
dot.:   III K 301/07,         

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 października 2023r. o godz. 11:00
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

                                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Kułakowski Maciej, opisanej jako:
lokal niemieszkalny (garaż) nr G 7/A  położony przy ul. Kobierzyńskiej 117 A w Krakowie. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00277169/9.

Garaż stanowi wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie o pow. 21,60 m2, położony jest w kondygnacji podziemnej budynku.

Nieruchomość została oszacowana  na łączną kwotę: 55.350,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 41.512,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.535,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 9 października 2023r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz

http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9129/22/Kobierzynska%20117Ag7A.pdf