Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 18-01-2019 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Wielicka 42A/B6, 30-552 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:  KM 1556/14  

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 marca 2019 roku o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-23 odbędzie się:
 
                                                                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanych jako:
1.    lokal mieszkalny nr M10 położony przy ul. Prostej 20 w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00479562/0;

2.    udział w wysokości 2/6 części w lokalu niemieszkalnym (pomieszczenie garażowe) nr 17 położony przy ul. Prostej 20 w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00456660/0;

1. Nieruchomość nr 1 została oszacowana  na kwotę: 279.600,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 209.700,00zł.

2. Udział w 2/6 części  nieruchomości nr 2 został oszacowany na kwotę 14.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 10.575,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. odpowiednio 27.960,00 zł, 1.410,00 zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                               Komornik Sądowy
                                                                                            przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                   Ewa  Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podanie przyczyny.