OPERAT:    http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9193/22/Blotniska18.pdfKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 06.05.2024 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    GKm 14/21  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   GKm 14/21
*6024050600002*
dot.:   VII GC 88/19,         

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17 czerwca 2024r. o godz.12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

                                                 D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Gromny Jakub, opisanej jako:

udział nr 3 w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Błotniska 18,
dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi kw o nr  KR1P/00364754/4.

Nieruchomość  stanowiąca działkę nr 212 o pow. 8a41m2, zabudowaną domem jednorodzinnym nr 18,
przy ulicy Błotniska w Krakowie, obręb 81, jednostka ewidencyjna Podgórze.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 250.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę: 166.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 3 czerwca 2024r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz