Operat:  lokal mieszkalny:

              http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9215/22/Wielicka57p31.pdf

 

Operat   miejsce postojowe:

              http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9215/22/Wielicka57%20miejsce%20postojowe.pdf

 

Operat  komórka lokatorska:

              http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9215/22/Wielicka57%20komorka%20lokatorska.pdf

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 02.12.2022 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 349/21  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   Km 349/21
*9022120200065*
dot.:   VI Nc-e 1829007/20,         
                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 31 stycznia 2023r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-32 odbędzie się:

                                                                D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Pelczar Mariusz opisanych jako:

udział nr 1 w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 31 położonym przy ul Wielickiej 57 w Krakowie. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00450153/1.

udział nr 13 w wysokości 1/84 w lokalu niemieszkalnym (garaż wielostanowiskowy)  nr LU1 położony przy ul. Wielickiej 57 w Krakowie. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00439777/8.

udział nr 1 w wysokości 1/2 w lokalu niemieszkalnym (komórka lokatorska) nr 42/G położonym
przy ul. Wielickiej 57 w Krakowie. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00450154/8.

Udziały w nieruchomości nr 1 zostały oszacowane na łączną kwotę: 336.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 224.333,33 zł.

Udziały w nieruchomości nr 2 zostały oszacowane na łączną kwotę: 25.700,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  17.133,33 zł.

Udziały w nieruchomości nr 3 zostały oszacowane na łączną kwotę: 4.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 3.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. nr 1 - 33.650,00 zł, nr 2 - 2.570,00 zł, nr 3 - 450 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 17 stycznia 2023r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz