Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 04-03-2019 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Wielicka 42A/B6, 30-552 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:  KM 1591/15 

                                            LICYTACJA ODWOŁANA


                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-42 odbędzie się:

                                                                   D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
udział w wys. 1/2 przysługujący dłużnikowi w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. Halszki 29 w Krakowie, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Kasperskiego, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00197042/8.

Lokal mieszkalny położony na II piętrze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o pow. użytkowej 62,40 m2. Mieszkanie posiada balkon typu loggia, do lokalu przynależy piwnica.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę: 109.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 8 kwietnia 2019r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                                         Komornik Sądowy
                                                                                                      przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                               Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.