OPERAT: http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9217/22/oerat%20do%20publikacji.pdf

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 21.03.2024 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 1253/18 i inne
*6024032100148*

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 maja 2024r. o godz. 14:00
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-42 odbędzie się:

                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Mordarska Stefania, opisanej jako:

udział nr 3 w wysokości 1/2 (aktualnie udział nr 3, 4 i 5 w łącznej wysokości 1/2 ) w lokalu niemieszkalnym LU1 położonym w Krakowie przy ul. Kopernickiego 3, który posiada  założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00538289/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Udział w nieruchomości oszacowany został  na kwotę: 926.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 694.500,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 92.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 17 maja 2024r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz