Operat szacunkowy:      http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9218/22/zakopia%C5%84ska.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 30.03.2022 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 205/19, Kmp 4/20  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   Km 205/19

dot.:   VI Nc-e 555413/18,         

                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 lipca 2022r. o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

                                                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Nowak Krzysztof opisanej jako:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy
ul. Zakopiańskiej 93A w Krakowie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00354051/3.


Lokal mieszkalny położony ne 3 piętrze (4 kondygnacja) w budynku wielorodzinnym, składający się z: pokoju z kuchnią, przedpokoju, pokoju i łazienki z WC. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 37,46 m2. Właściciel lokalu użytkuje piwnicę o pow. 3 m2.

Nieruchomości została oszacowana  na kwotę: 283.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 212.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 20 czerwca 2022r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz