Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 29-10-2018 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Cystersów 14/21, 31-553 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:  KMP 40/15   


                                           LICYTACJA I OGLĘDZINY

                                                 NIERUCHOMOŚCI


                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-32 odbędzie się:

                                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Pytlasińskiego 22 A w Krakowie, posiadający  założoną  księgę  wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00091624/9.

Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z trzech pokoi, jasnej kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki, o łącznej pow. użytkowej 73,88 m2.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 329.100,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 246.825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.910,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                                          Komornik Sądowy
                                                                                                       przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                               Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.