Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 22-11-2018 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Cystersów 14/21, 31-553 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:  KM 1572/17 i  KM 1291/18                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 lutego 2019r. o godz. 9:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-28 odbędzie się:

                                                                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny nr 8 położony przy ul. Bobrzyńskiego 25 w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00410464/2.

Lokal mieszkalny o pow. 46,90 m2, położony na 1. piętrze, składa sie z przedpokoju, łazienki, pokoju
i salonu z aneksem kuchennym.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 357.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 267.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 25 stycznia 2019r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                           Komornik Sądowy
                                                                                         przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                  Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.