OPERAT:http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9238/22/Slomiana6p27.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 05.03.2024 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 957/16  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   Km 957/16
*6024030500124*
dot.:   IX GNc 545/16,         

                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 maja 2024r. o godz. 08:30
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-32 odbędzie się:

                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Ploch Marek, opisanej jako:

udział nr 1 w wysokości 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 27, położonym w Krakowie przy ul. Słomianej 6, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie księga wieczysta o nr KR1P/00433036/0.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 45,40 m2 położony jest na 3 piętrze w budynku wielomieszkaniowym, składa się z: trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc.Właściciel lokalu użytkuje piwnicę o pow. 4,5 m2 znajdującą się na najniższej kondygnacji budynku.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 449.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 336.750,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 44.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 8 maja 2024r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz