Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 24-07-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 448/18 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30 września 2019r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-29 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomości położonej przy ul. Bluszczowej 20 w Krakowie, składającej się z działki nr 318/7 o pow. 6a67m2, zabudowanej budynkiem mieszkalny jednorodzinnym.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00106726/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 782.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę: 521.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 78.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 16 września 2019r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                          Komornik Sądowy
                                                                                       przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                               Ewa Czuber-Kiełkowicz
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny