OPERAT SZACUNKOWY:  http://komornikwkrakowie.pl/files/objects/9244/22/stoigniewa27p2.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 19-11-2021 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Wielicka 42A/B6, 30-552 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:    Km 656/21, GKM 175/20

                 

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 13:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika: Mróz Robert opisanej jako:
lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Stoigniewa 27 w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00412040/8.

Lokal mieszkalny położony na parterze w budynku wielorodzinnym, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, trzech pokoi, łazienki z WC i przedpokoju, o pow. użytkowej 74,00 m2.

Nieruchomość została oszacowana  na kwotę: 604.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  453.000,00zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz

 

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.