`
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 19-04-2019 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Wielicka 42A/B6, 30-552 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:    Km 1412/17, KM 1294/18  

      

                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 czerwca 2019r. o godz. 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-42 odbędzie się:

                                                                                        D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka ewidencyjna nr 299, o pow. 0,1511 ha, położona w rejonie ul. Kiepury w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00016967/6.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę: 84.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 24 maja 2019r. o godz. 11:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                                    Komornik Sądowy
                                                                                                  przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                           Ewa Czuber-Kiełkowicz
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.