Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 29-07-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 14/12 i inne


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 września 2019r. o godz. 11:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-29 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
udział w wysokości 2/3 w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Narvik 52, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00018878/9. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 458/3 o pow. 0,0683 ha, zabudowana budynkiem jednorodzinnym.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 298.300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę: 198.866,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 9 września 2019r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                Komornik Sądowy
                                                             przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                      Ewa Czuber-Kiełkowicz


Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.