Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 08-10-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 1556/14 

                                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-23 odbędzie się:

                                                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanych jako:
1.    lokal mieszkalny nr M10 położony przy ul. Prostej 22 w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00479562/0;

2.    udział w wysokości 2/6 części w lokalu niemieszkalnym (pomieszczenie garażowe) nr 17 położony przy ul. Prostej 22 w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00456660/0;

1. Nieruchomość nr 1 została oszacowana  na kwotę: 279.600,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 209.700,00zł.

2. Udział w 2/6 części  nieruchomości nr 2 został oszacowany na kwotę 14.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 10.575,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 - 27.960,00 zł, 2 - 1.410,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 3 stycznia 2020 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

                                                                                                                                               Komornik Sądowy
                                                                                             przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                       Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.