Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 04-10-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 377/18 i inne
 
                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 grudnia 2019r. o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-33 odbędzie się:

                                                                                   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
1. Udział w wysokości 2/3 należący do dłużnika Iwulska-Brożek Dorota w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie;
2. Udział w wysokości 1/6 należący do dłużnika Brożek Marek w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie.
3. Udział w wysokości 1/6 należący do dłużnika Brożek Leszek w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie.

Lokal mieszkalny położony na V piętrze w budynku wielorodzinnym, X piętrowym. Lokal składa się z 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o łącznej pow. 63,64 m2. Właściciel lokalu użytkuje piwnicę o pow. 2,44 m2.

Udział nr 1 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 208.000,00 zł.
Udział nr 2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 52.000,00 zł.
Udział nr 3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 52.000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału nr 1 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 156.000,00 zł.
Cena wywoławcza udziału nr 2 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.000,00 zł.
Cena wywoławcza udziału nr 3 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 - 20.800,00 zł, 2 - 5.200,00 zł, 3 - 5.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 3 grudnia 2019r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

                                                                                                                                               Komornik Sądowy
                                                                                             przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                      Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny