Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 08-10-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 1373/16        

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-32 odbędzie się:

                                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanych jako:
udział w wysokości 2415/18665 w lokalu niemieszkalnym nr U1
położonym przy ul. Mieczykowej 20 w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00414140/3.

Udział obejmuje dwa miejsca postojowe nr UP7 oraz U8.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 43.940,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 32.955,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.394,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26 listopada 2019r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                               przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                                        Ewa Czuber-Kiełkowicz

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.