Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 25-11-2019 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 316/18 i inne                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 lutego 2020r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-29 odbędzie się:

                                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanych jako:
lokal użytkowy nr 301 położony przy ul. Miłkowskiego 3 w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00358279/5.

Lokal o pow. 160,87 m2, położony na 4 kondygnacji budynku biurowo-usługowego.
Składa się z pomieszczeń: hallu, aneksu kuchennego, łazienki z dwoma pomieszczeniami wc oraz 5 pokoi biurowych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.100.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 825.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 110.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 3 lutego 2020r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                                    Komornik Sądowy
                                                                   przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                           Ewa Czuber-Kiełkowicz
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.