Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 12-02-2020 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Kmp 38/18  

                         LICYTACJA ODWOŁANA


                                               O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 marca 2020r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-9 odbędzie się:

                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Król Krzysztof zam. ul. Żaka 13C, 30-612 Kraków, opisanych jako:
1. działka nr 433/3 o pow. 87 m2, zabudowana budynkiem nr 13 C oraz niezabudowana działka nr 429/43, o pow. 280 m2, położone przy ul. Michała Żaka w Krakowie, obręb 48, jedn. ewid. Podgórze. Nieruchomości te posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerach: KR1P/00535158/6 oraz KR1P/00542853/0.

2. udział w wysokości 1/2 w niezabudowanej działce 429/44, o pow. 45 m2, położona przy ul. Michała Żaka w Krakowie, obręb 48, jedn. ewid. Podgórze. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00546304/5.

3. udział w wysokości 1/3 w niezabudowanej działce 429/13, o pow. 64 m2, położona przy ul. Michała Żaka w Krakowie, obręb 48, jedn. ewid. Podgórze. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00197412/3.

1. Nieruchomości nr 1 zostały oszacowane na kwotę: 264.200,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 198.150,00zł.

2. Udział w nieruchomości nr 2 został oszacowany na kwotę 3.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2.775,00zł.

3. Udział w nieruchomości nr 3 został oszacowany na kwotę 3.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2.925,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 - 26.420,00 zł, 2 - 370,00 zł, 3 - 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

                                                                                                                                    Komornik Sądowy
                                                                                   przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                                                           Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny