Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 27.04.2021 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 402/20  

  
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-48 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
działka nr 132 położona w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00109796/5.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 132 o pow. 24a 48m2, położona przy ul. Działowskiego w Krakowie, jedn. ewid. Podgórze obręb 82. Obszar działki ogrodzony wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową. Na działce posadowiono murowaną, parterową altanę ogrodową o powierzchni zabudowy ok. 42 m2 wraz z niewielką przybudówką o pow. ok. 2m2.  Na działce, w sąsiedztwie altany, znajduje się studnia kopana. Znajdująca się na działce altana to kilkudziesięcioletni budynek, parterowy, o konstrukcji murowanej wraz z niewielką przybudówką. Altan posiada dach dwuspadowy pokryty blachą falistą. Budynek posiada rampę (taras) komunikacyjną. W budynku altany znajdują się pomieszczenia: przedpokój, kuchnia, łazienka, pokój.

Nieruchomość została  oszacowana  na kwotę: 561.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 420.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 56.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika  lub  w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość  można oglądać w dniu 12 lipca 2021r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


                                                                                                       Komornik Sądowy
                                                     przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

                                                                                             Ewa Czuber-Kiełkowicz


Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.