Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 04.11.2022 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 179/22  w odpowiedzi podać: sygn. akt:   Km 179/22
*1022110400127*

       
                                                    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber- Kiełkowicz  mający kancelarię w Krakowie przy ul. Wielicka 42A/B6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14 grudnia 2022 r. o godz. 10:00   w kancelarii Komornika  przy ul. Wielickiej 42A/B6  w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1). Samsung GALAXY S7 32 GB Black Onyx       N/S:  R58K72TEQSX  model: SM-G930F

wartość szacunkowa: 300,00 zł.
cena wywołania: 225,00 zł.

2). Samsung GALAXY S7 32 GB Black Onyx + ładowarka + kabel    
N/S: R58K72TEH5x , model:  SM-G930F

wartość szacunkowa: 320,00 zł.
cena wywołania: 240,00 zł.


3). Samsung GALAXY S7 32 GB Black Onyx + ładowarka + kabel + USB connector + słuchawki EO-EG920BW   N/S: R58K72TEL9D   model: SM-G930F

wartość szacunkowa: 350,00 zł.
cena wywołania: 262,50 zł.


4). Samsung GALAXY A6 32 GB Black + słuchawki EHS61ASFWE  
N/S: RF8K62L2P9J  model: SM-A600FN/DS (telefon posiada drobne rysy na ekranie)

wartość szacunkowa: 180,00 zł.
cena wywołania: 135,00 zł.

5). Samsung GALAXY A6 32 GB Black  - pęknięta szybka  
 N/S: RF8K90RJL3F  model: SM-A600FN

wartość szacunkowa: 130,00 zł.
cena wywołania: 97,50 zł.


6). Samsung GALAXY A6 32 GB Black  
N/S: RF8K622NJ6K  model: SM-A600FN/DS

wartość szacunkowa: 300,00 zł.
cena wywołania: 225,00 zł.

7). Huawei MATE 10 LITE        RNE-L21  
N/S: FFYST18621010896  model: RNE-L21

wartość szacunkowa: 270,00 zł.
cena wywołania: 202,50 zł.

8). Lenovo  YOGA 520-14IKB    (uszkodzony zawias)  
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-7130U CPU 2.70GHz
Pamięć RAM 4,00GB
Identyfikator urządzenia: C3815096-F355-4536-B116-AFB0A7E50133
Identyfikator produktu:  00325-81037-41840-AAOEM
Typ systemu 64-bitowy system operacyjny
Pióro i urządzenia dotykowe: Obsługa piórem i dotykiem (punky dotykowe: 10)
System Windows 10 Home,  Numer Seryjny MP1D2X94

wartość szacunkowa: 500,00 zł.
cena wywołania: 375,00 zł.

9). TV SAMSUNG     N/S: 0AFZ3SBK500650F   model: UE55MU6102KXXH

wartość szacunkowa: 1200,00 zł.
cena wywołania: 900,00 zł.


    

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Komornik Sądowy
 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza
                                                                                  
 Ewa Czuber-Kiełkowicz


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867§12 KPC w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016r. Dz.U. z 2015r. poz. 1311).
Zgodnie z art. 8671§1KPC przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wys. jednej dziesiątej  sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Art. 8672 § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art. 8673. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Art. 869 § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Art. 870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 872 § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.