Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 2018-10-16 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Cystersów 14/21, 31-553 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:  KM 179/15 


                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza mający kancelarię w Krakowie przy ul. Cystersów 14/21 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
                                                                 28.11.2018r. o godz. 11:00
 w Krakowie (31-031) przy ul. Wrzesińskiej 13 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji będzie:
1. pojazd mechaniczny - marki: FORD; model: TRANSIT; rok prod.: 2003; nr VIN: WFOPXXGBFP3Y23174; pochodzenie: sprowadzany; kluczyki: 1 kpl; pojemność silnika/moc: 1998cm3/92kW; skrzynia biegów: manualna; rodzaj paliwa: olej napędowy; DMC: 3500 kg; inne: drzwi boczne, hak
wartość szacunkowa: 2.800,00
2. Pompa manualna tłokowa na stojaku - pompa manualna dźwigowa, tłokowa zamontowana na stojaku wykonanym z kształtowników stalowych ocynkowanych. Stan techniczny: dobry.
Wartość szacunkowa (brutto): 100,00zł;
3. Kompresor bezolejowy ABN V-MEKO 400 - kompresor przeznaczony do agregatów malarskich; wydajność 360l/min, ciśnienie robocze: 5 bar; moc silnika zasilającego: 1,1 kW; rok prod. 2011. Stan techniczny: dobry, brak elementów obudowy.
Wartość szacunkowa (brutto): 800,00zł;
4. Agregat kompaktowy  uniwersalny POLYMAIR 4 marki VOLUMAIR - uniwersalny agresgat do malowania, szpachlowania oraz natryskowego nanoszenia tynków; ciśnienie robocze max: 30bar, wydajność max: 4kg/min, grubość ziarna max: 3mm, pojemność zbiornika: 32 l, rok prod.: 2008, stan techniczny: dobry.
Wartość szacunkowa (brutto): 4.600,00zł;
5. Przecinarka do glazury RUBI DW 250NL - elektryczna z ruchomą głowicą. Średnica tarczy: 250mm, moc silnika: 1500W. Stan techniczny: dobry.
Wartość szacunkowa (brutto): 800,00zł;

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Ruchomości niesprzedane w pierwszym terminie będą przedmiotem drugiej licytacji wyznaczonej na dzień 28.11.2018r. o godz. 12:00. Ceną wywołania w drugim terminie licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej.

                                                                                                                                                       Komornik Sądowy
                                                                                                     przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza
                                                                                  
                                                                                                                                              Ewa Czuber-KiełkowiczPouczenia:
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867§12 KPC w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016r. Dz.U. z 2015r. poz. 1311).

Art. 8671§2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art. 8672 § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art. 8673. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Art. 869 § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Art. 870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 872 § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

medium_photo