Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
Kraków,  dnia 2019-03-11 r.
Ewa Czuber-Kiełkowicz Kancelaria komornicza w Krakowie   ul.Wielicka 42A/B6, 30-552 Kraków
www.komornikwkrakowie.pl    krakow.czuber@komornik.pl   tel.:   (12) 412 99 14    fax: (12) 418 42 41
Nr rachunku:ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758

Sygn.akt:    Km 1151/16  

                                                                
                                                  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza mający kancelarię w Krakowie przy ul. Wielickiej 42A/B6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
          23 kwietnia 2019r. o godz. 10:00          

przy ul. Myślenickiej 228 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Kamień gnejsowy – różne wielkości 15 szt. 120,00zł/tonę
2. Granit szary 8-16mm 20,5 worków  (1 worek = 1 tona) – 80,00zł/tonę
3. Granit szary 16-22 mm (8 worków) – 40,00zł/ tonę
4. Serpentynit (20 worków) – 60,00zł/tonę
5. Kora gnejsowa 31,5-61,5mm (13,5worka) – 89,00zł/tonę
6. Kora gnejsowa 11-31,5mm (18 worków) – 89,00zł/tonę
7. Biała Marianna 8-16mm (3 worki – po ok. 25kg każdy) – 139,00zł/tonę
8. Color mix 8-16mm (14,5 worka) – 57,00zł/tonę
9. Kamień czarny Nero Ebano (1,5 worka) – 80,00zł/tonę
10. Grys Giallo Mori 8-16 mm – 354,00zł/tonę
11. Grys Rosso Verona 8-16mm (3/4worka, ok 1 tony/worek) – 284,00zł/tonę
12. Green Slate 20-50mm (3 worki – ok.1 tony/worek) – 306,46zł/tonę
13. Otoczak Nero Ebano 40-60mm (3,5worka – ok. 1,5 tony/worek) – 647,00zł/tonę
14. Red Porfir 8-16mm (11 worków – ok. 1 tony/worek) – 49,00zł/tonę
15. Black Garden 8-16mm (12 worków – ok. 1 tony/worek) – 80,00zł/tonę
16. Granit czerwony (1 kosz – ok. 1 tony) – 300,00zł/tonę
17. Bryły Rossa Corallo (1 kosz – ok. 800kg) – 328,26zł/tonę
18. Otoczak Rainbow 50-100mm (1 kosz – ok 800 do 1.000kg) – 1.200,00zł/tonę
19. Bryły Spaghetti (1 kosz – ok 600kg) – 1.173,15zł/tonę
20. Red Porfir (1 kosz – ok. 1,2 tony) – 100,00zł/tonę
21. Bryły granitowe 100-250mm (2 kosze + 2 worki) – 100,00zł/tonę
22. Bryły Onyxu (1 kosz – ok. 200kg) – 670,00zł tonę
23. Kamienie z czarnego granitu (3 szt – ok. 100kg) – 120,00zł/tonę
24. Bryły Gnejs (2 kosze + 2 worki) – 140,00zł/tonę
25. Kamień ścieżkowy  Gnejs (7 palet) – 182,00zł/tonę
26. Obrzeża granitowe krótsze szare 10/20/40 (14szt.) - 7zł/szt
27. Obrzeża granitowe szaro-rude 20/20/40 (1 paleta – 25 szt) – 7,00zł/szt.
28. Kostka Bazaltowa 4x6cm (3 worki) – 400,00zł/tonę
29. Kamień łupany granitowy czerwony (1 worek – ok. 1 tony/worek) – 160,00zł/tonę
30. Kamień granitowy szary (9 worków – po ok. 1,3 tony/worek) – 30,00zł tonę
31. Glass Green (1 kosz – ok. 200kg) – 2.150,00zł/tonę
32. Grys kremowy Biała Marianna (27 worków  - 1 worek po 25kg) – 139,00zł/tonę
33. Kora Gnejsowa 30-60mm (ok. 35 worków – 1 worek po ok. 25kg) – 89,00zł/tonę
34. Kora gnejsowa 11-31,5mm (40 worków – 1 worek po ok. 25kg) – 89,00zł/tonę
35. Czarny kamień drobny Black Stone (40 worków – 1 worek po ok. 25kg) – 180,00zł/tonę
36. Red Porfir 8-16mm (30 worków – 1 worek po 25 kg) – 49,00zł/tonę
37. Black Garden (20 worków – 1 worek po 25 kg) – 80,00zł/tonę
38. Pink Stone 8-16mm (15 worków – 1 worek po 25kg) – 34,00zł/ tonę
39. Otoczaki Białe 40-80mm (22 worki – 1 worek po 25kg) – 436,00zł/tonę
40. Otoczaki białe 10-20mm (1 worek) – 301,00zł/tonę
41. Otoczaki białe 20-40mm (13 worków – 1 worek po 25kg) – 436,00zł/tonę
42. Otoczak czarny Nero Ebano 10-20mm (10 worków – 1 worek po 25kg) – 647,00zł/tonę
43. Otoczak czarny Nero Ebano 40-60mm (18 worków – 1 worek po 25kg) – 647,00zł/tonę
44. Color Mix (40 worków po 25 kg) – 57,00zł/tonę
45. Kamień czarny Nero Ebano (16 worków – 1 worek po 25kg) – 80,00zł/tonę
Podane kwoty są kwotami brutto.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867§12 KPC w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016r. Dz.U. z 2015r. poz. 1311).

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania zgodnie z art. 8671§1KPC najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
                                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy
                                                                      z up. Asesor  Komorniczy                przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza
                                                                                  
                                                                              Marcin Lizura                                                                       Ewa Czuber-Kiełkowicz


Pouczenia:
Art. 8671§2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art. 8672 § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art. 8673. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Art. 869 § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Art. 870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 872 § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.