Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 2020-05-21 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14   
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 1377/18 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza mający kancelarię w Krakowie przy ul. Wielickiej 42A/B6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
           13 lipca 2020 roku o godz. 10:00           

przy ul. Dekerta 45 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Odkurzacz przemysłowy FESTOOL CTL 36 EAC
uwagi: brak węża ssącego czy też innych akcesoriów. Stan techniczny dobry.
wartość szacunka: 1.200,00zł
cena wywołania: 900,00zł
2. Odkurzacz przemysłowy STARMIX ISC ARD 1425
uwagi: brak węża ssącego czy też innych akcesoriów. Stan techniczny średni - posiada ślady standardowej eksploatacji, silne zabrudzenia, uszkodzenie kabla zasilającego (w okolicy wtyczki), jedno z tylnych kółek posiada uszkodzone mocowanie.
wartość szacunka: 400,00zł
cena wywołania: 300,00zł
3. Odkurzacz przemysłowy STARMIX IMPULSE ARDL 1635 z szlifierką do gipsu MENZER LHS 225
uwagi: odkurzacz przemysłowy oraz szlifierka do suchej zabudowy/gipsu tzw. "żyrafa". Stan techniczny średni - ślady intensywnej eksploatacji, a ponadto brak rury ssącej do odkurzacza oraz uszkodzony jest jego kabel zasilający (w okolicy wtyczki), w szlifierce brak jest odcinka rury oraz uchwytu.
wartość szacunka: 1.000,00zł
cena wywołania: 750,00zł
4. Laser krzyżowy PRO LK 4V1H
uwagi: przyrząd laserowy do niwelacji wraz z walizką, brak innych akcesoriów. Stan techniczny dobry.
wartość szacunka: 250,00zł
cena wywołania: 187,50zł
5. Wiertarka elektryczna BOSH GBM 13HRE
uwagi: wiertarka elektryczna ręczna, nie posiada udaru, uchwyt wiertarski klasyczny - max 13mm, moc: 550W. Stan techniczny dobry, brak kluczyka do uchwytu wiertarskiego oraz rączki.
wartość szacunka: 200,00zł
cena wywołania: 150,00zł
6. Agregat malarski AIRLESSCO LP700
uwagi: zasilanie 230V, wydajność max: 2,8 l/min, ciśnienie robocze 207 bar;stan techniczny dobry (posiada ślady standardowej eksploatacji).
wartość szacunka: 4.500,00zł
cena wywołania: 3.375,00zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867§12 KPC w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016r. Dz.U. z 2015r. poz. 1311).

Zgodnie z art. 8671§1KPC rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Art. 8672 § 1. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art. 8673. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Art. 869 § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Art. 870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 872 § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                      z up. Asesor  Komorniczy                przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza
                                                                                 
                                                                              Marcin Lizura                                                               Ewa Czuber-Kiełkowicz

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.