Protokół stanu faktycznego

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji, komornikom powierza się sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Protokół stanu faktycznego, w rozumieniu art. 244 kpc to dokument urzędowy, sporządzony w przypisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowiący dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone.

 

Protokół stanu faktycznego pozwala na ustalenie faktów, które mogą stać się następnie przedmiotem postępowania sądowego. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego następuje na wniosek strony, czyli każdej osoby, która ma zamiar wszcząć postępowanie lub osoby, która wie, że będzie pozwana. Po wszczęciu procesu sądowego, a przed wydaniem orzeczenia, protokół sporządza się tylko i wyłącznie na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Przed sporządzeniem protokołu stanu faktycznego, komornik powinien zawiadomić o terminie i miejscu czynności sąd lub prokuratora oraz w razie potrzeby także inne osoby, których udział w czynnościach może okazać się niezbędny Protokół stanu faktycznego powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom określonym w art. 809 kpc, a więc powinien zawierać oznaczenie komornika, miejsce i datę czynności, wymienienie osób obecnych lub uczestniczących w czynnościach, zwięzły opis stanu faktycznego odpowiadający treści wniosku, jak również zarządzenia sądu i prokuratora, podpis obecnych oraz komornika, a przede wszystkim dokładne określenie na czyje żądanie został sporządzony oraz jaki został wskazany cel jego sporządzenia.

Opis zawarty w protokole powinien ograniczać się do tego, co komornik osobiście stwierdził, nie powinien zawierać jakichkolwiek subiektywnych ocen czy zapatrywań, powinien być również dokładny i wyczerpujący, aby nie były konieczne kolejne czynności. Do protokołu mogą być również dołączone zdjęcia, jeżeli natomiast jego prawidłowe sporządzenie wymaga wiadomości specjalnych, komornik może przywołać do czynności biegłego. Jeżeli protokół został sporządzony na zarządzenie sądu lub prokuratora, komornik niezwłoczne po jego sporządzeniu, przygotowuje jego odpis i doręcza go sądowi lub prokuratorowi, na zarządzenie których protokół został sporządzony.

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników nie będące czynnościami egzekucyjnymi, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego komornikowi należy się opłata stała w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności.

 

 

                                                                                                                                 Jakub Boczarski

 

 

Bibliografia:

Zenon  Knypl, Zbigniew Merchel – Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.