Jesteś tutaj: Strona głównaRODO

Ogólny obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż :

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Czuber - Kiełkowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie,  ul. Wielicka 42A/b6, 30552 Kraków 

e-mail: krakow.czuber@komornik.pl.

 

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Roman Kwieciński        e-mail: iod.krakow.048@komornik.pl

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na komornika. W ramach wykonywania ustawowych zadań Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.. 

 

4. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych

 

5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego komornik przekazuje organom publicznym, osobom trzecim, a także innym podmiotom.

 

6. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. 

 

7. Stronie lub uczestnikowi postępowania/czynności  przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Komornik informuje, iż realizacja praw może zostać ograniczona jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczności zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub innych obowiązków nałożonych na komornika przez przepisy prawa. 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez przepisy określające okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.

 

9. Komornik informuje, iż na każdym etapie postępowania/czynności, stronie lub uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.