Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie
Kraków, dnia 12.05.2023 r.
Ewa  Czuber - Kiełkowicz       Kancelaria  komornicza   nr   III   w Krakowie
ul. Wielicka  42A/B6,  30-552  Kraków
www.komornikwkrakowie.pl        krakow.czuber@komornik.pl       tel.:   12  412 99 14    
Nr rachunku:     ING   Bank   Śląski  S.A.   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758

Sygn.akt:    Km 359/22  i inne
*3023051500073*
         

                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji nieruchomości w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na  podstawie art. 1013[6] § 1 kpc, że w dniu 20.06.2023 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika przy ul. Wielickiej 42A/B6, 30-552 w Krakowie  odbędzie się:

                                                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

udziału nr 3 w wysokości 2522/10000 w działce nr 740/2 położonej w Krakowie.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00533415/2.

Działka ewidencyjna nr 740/2 jest niezabudowana.  Działka wąska o szerokości od około 1,7 do około 2,2 metra. Dostępne urządzenia infrastruktury technicznej: wodnej, gazowej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Nieruchomość nie posiada dojazdu ani bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka ze względu na swoje parametry takie jak powierzchnia, kształt, szerokość ma ograniczone możliwości zagospodarowania na cele budowlane.

Udział nr 3 w nieruchomości został oszacowany na kwotę : 10.592,40 zł.
Wysokość rekojmi: 1059,24 zł.
Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania : 7944,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 1059,24 zł. , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika o nr   46  1050  1445  1000  0090  6758  3758   ING   Bank   Śląski  S.A.  bądź w kancelarii komornika.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wgladu w kancelarii komornika .

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż nieruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki nieruchomości.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych,przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza

Ewa Czuber-Kiełkowicz